Paris Proof ontwerpen van maatschappelijk vastgoed

Paris Proof ontwerpen van maatschappelijk vastgoed

Site ICSadviseurs

Paris Proof ontwerpen van maatschappelijk vastgoed

Afstudeerstage bij ICSadviseurs in Zwolle

De milieuimpact van gebouwen is enorm. Gebouwen en de gebouwde omgeving zijn voor 38% verantwoordelijk voor de CO2 uitstoot. Deze uitstoot is het gevolg van de productie van bouwmaterialen, de bouw én het energieverbruik tijdens de gebruiksfase.

Toch worden veel besluiten over vastgoed nu nog genomen op basis van kosten en niet op de milieuimpact.

De bouwsector heeft daarmee een grote invloed op het al dan niet halen van de doelen van Parijs om onder de 1,5°C te blijven. Dat moet anders dus, en het kán anders.

ICSadviseurs neemt haar opdrachtgevers mee in de mogelijkheden om wél “Paris Proof” te bouwen bij het realiseren van maatschappelijk vastgoed (onderwijsgebouwen, gemeentehuizen, zorggebouwen en sportfaciliteiten). Zowel in de initiatief fase waarin op portefeuille niveau besluiten worden genomen over het vastgoed, tot op projectniveau waarin in ontwerp- en uitvoeringsprocessen actief gestuurd kan worden op de CO2 uitstoot.

Recent zijn Het Nieuwe Normaal en de methodiek BCIgebouw gerealiseerd. Ook voor ICSadviseurs relatief nieuwe ontwikkelingen die mogelijk goed gebruikt kunnen worden in onze dienstverlening. Methodieken die circulariteit van het bouwproces meetbaar maken en dus gebruikt kunnen worden in het maken van strategische vastgoedbeslissingen. ICSadviseurs werkt al met LifeCycleVision waarmee de CO2 van het energieverbruik in kaart gebracht kan worden van verschillende scenario’s. Met deze combinatie van methodieken wil ICSadviseurs vroegtijdig kunnen adviseren over de investering, de exploitatiekosten én de milieuimpact.

Hiervoor heeft ICSadviseurs twee onderzoeksvragen voor afstudeerders:

 1. Het modelleren van een aantal archetype schoolgebouwen in BCI gebouw
  1. Modellen waarmee conceptmatig de CO2 impact kan worden bepaald bij afwegingen over renovatie, traditionele nieuwbouw of biobased nieuwbouw.
  2. Het onderzoek zal gekoppeld worden aan concrete in uitwerking zijnde projecten waar deze vraag speelt. Zowel in de ontwerpfase alsmede in de initiatieffase.
  3. Met het modelleren kan ook een benchmark worden opgesteld waarmee op hoofdlijnen scenario’s kunnen worden berekend om zo afgewogen investeringsbesluiten te nemen 
  4. Het opzetten van een gecombineerd overzicht waarin de milieuimpact van bouw en gebruik (combinatie van BCI gebouw en LifeCycleVision) bestuurlijk begrijpelijk gecommuniceerd kan worden. Duurzaamheid en meetmethodieken zijn veelal erg technisch en minder geschikt voor bestuurlijke besluiten. Dit verlangt een vertaalslag.
 2. Integratie van het Nieuwe Normaal in onze dienstverlening
  1. Op welke wijze kan het Nieuwe Normaal geïntegreerd worden in onze advisering (programma van eisen, criteria voor aanbestedingen van architecten en uitvoerenden etc.)?
  2. Welke aanvullingen kunnen worden gedaan op Het nieuwe Normaal om zo breed mogelijk te kunnen adviseren over duurzaamheid? Dus naast circulariteit ook energie, biodiversiteit en gezondheid meetbaar maken. Hiermee aansluiten op een nieuwe standaard maar dan in een ICS-aanpak.
  3. Welke aanpassingen zijn te adviseren in onze “normale aanpak” van projecten?

Afstudeerders krijgen binnen ICS een vaste begeleider voor de gehele afstudeerperiode en worden waar mogelijk betrokken in lopende projecten om zo een goed beeld te krijgen van onze mooie werk.

ICSadviseurs is een huisvestingsadviesbureau voor zorg, onderwijs, sport en welzijn. Met 130 adviseurs over vier vestigingen werken we landelijk aan goed functionerende en duurzame voorzieningen die er toe doen. Met doordachte plannen legt ICS de basis voor waardevolle stukjes samenleving. Fijne plekken om naar hartenlust te leren, leven, spelen, werken, zorgen en ontmoeten. Onze betrokken huisvestingsadviseurs en bouwprojectmanagers brengen ambities tot leven op het gebied van zorg, onderwijs, sport en welzijn. Waarbij de gebruiker centraal staat in het gebouw en het gebouw past in zijn omgeving. Wat complex is maken we helder en begrijpelijk. Met creativiteit, bevlogenheid en kennis van zaken ontwikkelen we plekken die blijvend betekenisvol zijn. Vandaag, morgen en overmorgen.

Om te solliciteren op deze vacature stuur je je sollicitatie naar jvankasteel@icsadviseurs.nl

To top